ūkis

ūkis
ū́kis (vok. dial. Hucke) sm. (1) KBII69, KI174, K, , Trš, Kl; OsG23, R54, 72, ūkỹs (3), ū́kis, -ies sf. (1) PnmŽ, Šln 1. Rtr, L, Š, LVIV408, FrnW, , PolŽ1299, Plt, Tl, Als, Akm, Kkl, Antr, LTR(Ob), Sb žemdirbystės vienetas, dirbamos žemės plotas su jo priklausiniais: Dvaras, ūkis, padvarija Lex50. Ūky sėdėti N. Ūkį valdyti N. Tas ū́kis nedaug ką neša KI35. Jis buvo nusipirkęs ū́kį 1. Gyventi iš ū́kio NdŽ. Dvilaukis, trilaukis, keturlaukis, šešialaukis ū́kis NdŽ. Šimtamargis ū́kis NdŽ. Bajoro ū́kis Tlž. Kas čia tą ū́kį laiko? J.Jabl. Buvo gražus ū́kis, laikėm gražius gyvulius LKT234(Nmj). Didis ū́kis, dvarukas Tlž. Žemės geros yra ir ū́kis pasituriamas Žg. Sunkus gyvenimas ant ū́kio Brž. Tas ū́kis buvo nuleistas, viską pačiam reikė budavotis Sk. Pradėjom lizą krauti ir ū́kį statyti Pgg. Turėjom dvejus namus, dvejus ū́kius Žl. Kaime buvo tokių labai senų gryčių, senų ū́kių Sk. Tie ū́kiai, kur vokiečių nepatikiamos šeimos gyveno, turėjo būti panaikyti Plšk. Turėjau padargus ū́kio, žemę, viską atideviau į kulkozą Krt. Prie ū́kio kas reik, kiekvienas pasidaro Kvr. Ji iš pat jauno pri ū́kio Erž. Ji tokia prie ū́kio (linkusi, mokanti ūkininkauti) Jrb. Ana iš ū́kio teka už kalvio J. Pagalbinis ūkis . Nebuvo toki didelė ta ū́kis LKT239(Žml). Buvo tada gi šniūrai, keno buvo čiela ū́kis, tai buvo po daugiau LKT289(Ppl). Šitokia ū́kis buvo, tiek bičių, o jis viską prarado Pv. Tas tėvas nenorėjo tos ū́kies skirt [tekindamas dukterį] Mšk. Toks platus ūkỹs, tai labai daug nuostolio pasidaro Vv. Ana biedna su vaikiukais, kaipo višta su viščiukais, savo ū́kį pilnavoja JD32. Jūs valgykit ū́kio (kaimišką) duoną, aš krominę Vrn. Lietos nuomonė[je] toksai kiemas vadinos dar ūkiu, nu ko paeita žodis ūkinykas S.Dauk. Įsisteigė ūkį, nusinuomojęs plotelį žemės Žem. Užkurys tvirtai laiko savo rankose ūkį ir rūpinasi juo kaip savuoju A.Vien. Ai, atstok, ai, atstok, jaunasis berneli, tu gausi mergelę iš didžio ūkẽlio JV232. Mano tėvelis ūkininkėlis, ūkẽlio valdovėlis JD155. Įsitaisė Endrijave, iš to ūkiùko išejo, čia įsikūrė End. ^ Apsiverkė kaip ūkio netekęs KrvP(Brž). Be vyro ū́kis kap arklys patrūkęs Srj. Jo ūkis iširęs kai žydo ratai LTR(Šd). Alų gerk ir ū́kį tverk J. Koks gaspadorius, toks ir ū́kis Ds.kolūkis ar tarybinis ūkis: Retkarčiais padedu ū́kiui Alv. Misliji, kad ū́kį – lygiai namą: suėmei kaparais i iškėlei (iron.) Mžš. Ūkiuose kasmet didėja nusausintų žemių plotai sp. Ūkio vedėjas ŽŪŽ72. 2. gavybos, paruošų, apdirbamoji ir pan. įmonė: Miško pramonės ūkis . Veislininkystės ū́kis . Jis daugelį metų sėkmingai vadovauja finansų ūkiui . Vandens ūkio institutas ŽŪŽ85. Vištų ū́kis NdŽ. Kailinių žvėrelių ū́kis NdŽ. Žuvų ū́kis NdŽ. Girių ū́kis . Medžioklės ū́kis NdŽ. Pieno ū́kis NdŽ. Bičių ū́kis NdŽ. Gyvulių ū́kis NdŽ. Daržų ū́kis NdŽ. Grūdų (javų) ū́kis NdŽ. Linų ū́kis NdŽ. Laukų ū́kis NdŽ. Sodų ū́kis NdŽ. Kiaulių ū́kis . Paukščių ū́kis . Upėtakių ūkių yra ir Lietuvoje T.Ivan. Daržovių sėklininkystė – labai pajaminga ūkio šaka sp. 3. visuomeninės gamybos būdas: Natūralus feodalinis ūkis stabdė gamybinių jėgų augimą . Stambiausi kapitalistiniai ūkiai čia išstumia kitus, smulkesnius . Natūralinis ū́kis . Baudžiavinis ū́kis . Pasaulinis ū́kis NdŽ. Bendrasis (bendrinis), prievartinis, piniginis ū́kis NdŽ. 4. ūkininkavimas, gamyba, ekonomika: Gaspadorystė, ūkio vedimas I. Valstybės ū́kis ; Rtr. Tautos ū́kis . Ūkio bankas Amb. Liaudies ū́kis . Žemės ū́kio kraštas NdŽ. Žemės ū́kio gaminiai, produktai NdŽ. Žemės ū́kio mokslas NdŽ. Žemės ū́kio mokykla NdŽ. Žemės ū́kio paroda NdŽ. Ū́kio sritys NdŽ. Ū́kio šaka NdŽ. Žemės ūkio intensyvinimas . Žemės ūkio meteorologija GTŽ. Žemės ūkio aviacija ŽŪŽ5. Ū́kio gyvenimas . Ū́kio padėjimas . Ū́kio reikalai . Valstybės ūkio mokslas Ser. 5. įrengimai, inventorius, pastatai ir kiti reikmenys: Butų ūkis . Fabriko ū́kis . Ligoninės ū́kis . Daugelis pasaulio miestų turi stambius tramvajų ūkius . Miesto centre statomas miesto komunalinio ūkio skyriaus gyvenamasis namas sp. Elektrinio transporto ūkis . Ūkio prekių krautuvė . 6. I ruošos, apyvokos darbai: Ūkio priveizdėjimas H183, R, , N. Ūkio vedimas, užveizdėjimas R193. Namų ū́kis Rtr, , . Darbuotis apie ū́kį NdŽ. Marytės visą ū́kį tvarkau Rs. Buvo jau didelė: ir audė, ir uogavo, ir ū́kio darbus dirbo Kvr. 7. S.Stan, KII4 turtas, nuosavybė, žemės valda: Ū́kius mums atims ir nešt lieps ubagų krepšą K.Donel. Aš neturu nė kokio ū́kio, vieną tą katiną Šts. Ūkio … negeisi artimojo PK109. Negeisk ūkio savo artimo brš. 8. WP143, KlG21,64, SE88, Lex46, H183, R, , N, NdŽ namai, židinys: Tie visi daugesnia mylėjo moterį, vaikus, šeimyną, pinigus, lobį ir kitus ūkio savo daiktus, nei patį Dievą BPII211. Stojos ūžimas kaip kokio vėjelio ir papildė visą ūkį BPII143.namiškiai, gentis: Nesa eš žinau, ji prisakysianti savo vaikams ir savo ūkiui po savim BB1Moz18,19. 9. NdŽ valstybė. 10. 159 tėviškė, paveldas, palikimas: Taip anys daro nevalią su kožno žmogaus namais ir su kožno ūkiu BBMik2,2.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ūkis — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Gavybos, paruošų, apdirbimo ir panaši įmonė (pvz., miškų, žuvininkystės ūkis). atitikmenys: angl. economy vok. Bauernhof, m; Wirtschaft, f rus. хозяйство, n …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • ūkis — statusas Aprobuotas sritis žemės tvarkymas ir žemės reforma apibrėžtis Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka įregistruotas arba kitų įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas ūkio subjektas, vykdantis žemės ūkio veiklą. atitikmenys: angl. farm;… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ūkis — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Techniškai ir ekonomiškai savarankiškas, atskirai nuo kitų valdomas žemės ūkio gamybos (verslo, tam tikrais atvejais asmeninių poreikių ir pomėgių tenkinimo) ekonominis vienetas. Sudaro žemė,… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • UKIS — abbr. United Kingdom Immigration Service …   Dictionary of abbreviations

  • ūkis — dkt. Ji̇̀s bùvo nusipir̃kęs ūkį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • naminių paukščių auginimo ūkis — statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Paukštininkystės ūkis, kuriame iki reprodukcinio amžiaus auginami veisliniai naminiai paukščiai arba dėslieji naminiai paukščiai iki šie pradeda dėti kiaušinius. atitikmenys: angl. rearing… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • naminių paukščių perinimo ūkis — statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Paukštininkystės ūkis, kuriame perinami kiaušiniai ir kuris tiekia vienadienius paukščiukus. atitikmenys: angl. hatchery vok. Brüterei pranc. couvoir ryšiai: platesnis terminas –… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • paukštininkystės ūkis — statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Ūkis, kuriame pastatai, įrenginiai, inventorius ir kiti reikmenys naudojami kiaušiniams perinti ir (arba) veisliniams ir (arba) maistiniams naminiams paukščiams auginti arba laikyti. atitikmenys …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • naminių paukščių veisimo ūkis — statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Paukštininkystės ūkis, kuriame laikomi naminiai paukščiai maistinių naminių paukščių perinių kiaušinių gavybai. atitikmenys: angl. breeding establishment vok. Vermehrungsbetrieb pranc.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • naminių paukščių veislininkystės ūkis — statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Paukštininkystės ūkis, kuriame laikomi naminiai paukščiai veislinių naminių paukščių perinių kiaušinių gavybai. atitikmenys: angl. pedigree breeding establishment vok. Zuchtbetrieb pranc. ferme… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”